Tréninkový program

Individuální tréninky

Probíhají celoročně ve všední dny (pondělí – pátek) na sportovištích v Hradci Králové. Trénink může být individuální pro 1 hráče, nebo skupinový pro 2 – 6 hráčů. Lze domluvit individuální tréninky i o víkendech, nebo u vás ve vašem klubu.

Chci si domluvit individuál

Vyplňte tento krátký formulář, následně Vás budeme kontaktovat a domluvíme se na vhodném termínu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů*

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s přihláškou na kemp Athletic Football Academy (Tomáš Hrbek)
(dále jen „Správce“),

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje

 1. fotografie,
 2. videa,
 3. zvukové záznamy,
 4. sportovní výsledky

za účelem

• marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
• prezentace na webu,
• prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
• prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 1. jméno a příjmení
 2. adresu
 3. datum narození
 4. telefonní číslo,
 5. e-mail,
 6. rodné číslo
 7. popřípadě další osobní údaje které poskytnu

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi.
Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje dalším zpracovatelům.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji vyplnění a odesláním registračního formuláře.